Hemelburgers en bootvluchtelingen

Hemelburgers en bootvluchtelingen

Lezen: Filippensen 3: 17-20

Rotterdammers zijn ‘groos’ op hun stad. Na 75 jaar heeft de stad weer een hart en leven we in vrede en veiligheid.  Alle reden om in mei de vrijheid te vieren en God te danken!

In de stad  Filippi zijn ze er in 62 na Chr. ‘groos’ op een Romeinse kolonie te zijn.  Het Romeinse staatsburgerschap gaf privileges. De apostel Paulus schrijft hen een brief.

Voor ons Europeanen in 2015 staat het zwart op wit: we hebben recht op leven, verbod op slavernij, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, recht op een eerlijk proces, geen straf zonder wet, etc. Ongekende vrijheid, mét ongekende welvaart.

En tegelijk: waar we deze voorrechten als  privileges gaan zien, groeit de kans op hebzucht en ik-gerichtheid. Worden we een fort Europa, waarin we zelf met onze welvaart centraal staan, en God en de ander buiten.

Dit “los van God leven” werkt de eeuwen door als een repeterende breuk  in het handelen van individuen, groepen, politici, landen,  in beleid, economie en politiek. Met  ernstige gevolgen. In ons gewone leven tot extreme uitwassen als een Armeense genocide of de beide wereldoorlogen. Ook na Pasen loopt de diepe scheur van de zonde door de werkelijkheid van dit bestaan.

Vandaag zien we het als bootvluchtelingen op de zuidkust van Europa aanspoelen, levend of gestorven.  Hebben wij meer rechten dan zij – ook door God geschapen mensen?

Paulus huilde toen hij dacht aan gelovigen die zich lieten leiden door hebzucht: ‘ze wandelen als vijanden van het kruis van Christus’ (vers 18).  Alsof het kruis niets had rechtgezet, veranderd in hun leven.

Daarom ook voor ons vandaag de woorden uit de Filippenzenbrief:   ‘Ons burgerschap is echter in de hemelen’ (vers 20a). Laat je in je denken en handelen niet door de god van de welvaart maar door de hemel leiden. Door de Heere Jezus Christus, de Zaligmaker (vers 20b) die nu in de hemel is. Hij kwam om te redden wat reddeloos verloren was (wij). Door genade ben je zalig geworden (geen rechten)!

Wie door het kruis van Jezus gered is, is hemelburger.  Denk en handel vanuit Jezus’ genade, liefde en barmhartigheid als het gaat om mede-vreemdelingen op aarde, zoals boot-vluchtelingen.

We geloven dat Jezus – bij Zijn komst – recht zal doen.  Daar zien we naar uit. Hem eren en verwachten we (vers 20b)!